SAMUTPRAKAN PESAO 1

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

 

นายชูชาติ  แก้วนอก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

 

นายสมยศ  ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

 

นางปรางมาศ  สุขล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ