SAMUTPRAKAN PESAO 1

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

างอุบล  หาญชนบท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจุรีพร  วัฒนอมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางทิพพา  เพชรน้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 นางศิริมา  บุญประคอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางธัญยธรณ์  ศรีเสาวลักษณ์
ครูอัตราจ้าง  ช่วยราชการ  สพป.สมุทรปราการ เขต 1

 

นางสาวกรรณิการ์  รวยพินิจ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา