[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
หมวดหมู่ เอกสารรายละเอียด

เรื่อง : ผลการนิเทศเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 92.62 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

ชื่อเรื่อง              ผลการนิเทศเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
                        เรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  
1
ผู้ศึกษาค้นคว้า
 
    ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย

หน่วยงาน           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1

                             

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1   ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา  คือ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ  โรงเรียนละ  1  คน  10  โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  โรงเรียนละ  1  คน  11  โรงเรียน  รวมจำนวน  21  คน   และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  จำนวน  75  คน  ประกอบด้วย  วิทยากรให้ความรู้  จำนวน  2  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ในกลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ    จำนวน  10  คน  และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ  และโรงเรียนขนาดเล็กร่วมโครงการ โรงเรียนละ  3  คน  จาก 21  โรงเรียน  รวมจำนวน  63  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล  ประกอบด้วย  (1)  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง  การประยุกต์ใช้ Web 2.0 เพื่อการจัดการเรียนรู้    (2)  เอกสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  (3)   เอกสารชุด การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  (4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์   ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบประเมิน  แบบบันทึก  แบบวัดความพึงพอใจ  และแบบทดสอบ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วยการปฏิบัติ   4  ขั้นตอน  คือ  การวางแผน  การปฏิบัติ  การสังเกต  และการสะท้อนผล  โดยดำเนินการ  2  วงรอบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์    

            ผลการศึกษาค้นคว้า  การนิเทศเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1   ในวงรอบที่  1  โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้ครูส่วนใหญ่มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เว็บไซต์ชนิด Web 2.0 ได้อย่างถูกต้อง  แต่ยังมีบางเรื่องที่ครูยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ลงสู่การจัดกิจกรรมในห้องเรียนได้ผลตามความมุ่งหวัง  จึงได้พัฒนาในวงรอบที่  2  โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคือกระบวนการการนิเทศอีกครั้ง  ทำให้ครูลดความกังวล  และคลายข้อข้องใจ  มีความมั่นใจ  มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  ให้ความร่วมมือในการประชุมตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี  สามารถนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            โดยสรุป  การนิเทศเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและกระบวนการนิเทศแบบไนซ์ (NICE)  สามารถพัฒนาครูในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ทั้งสองดังกล่าวนี้  ไปพัฒนาครูในโรงเรียนอื่น ๆ  ต่อไปเข้าชม : 517
ดาวน์โหลด : 435เอกสารรายละเอียด 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 28 / ก.พ. / 2557
      คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 10 / ม.ค. / 2557
      ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ 16 / ธ.ค. / 2556
      ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557 12 / ธ.ค. / 2556
      ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556 11 / ธ.ค. / 2556


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com