[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
หมวดหมู่ เอกสารรายละเอียด

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม
โดย : zasswat
จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 167.72 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

 

รายงานการวิจัย

เรื่อง

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ

ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

.................................................................................................................................................

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม  

 

สมมุติฐานของการวิจัย

                1. แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม อยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

4. ความพึงพอใจของครู ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม อยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ด้านล่างเข้าชม : 986
ดาวน์โหลด : 241เอกสารรายละเอียด 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 28 / ก.พ. / 2557
      คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 10 / ม.ค. / 2557
      ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ 16 / ธ.ค. / 2556
      ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557 12 / ธ.ค. / 2556
      ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556 11 / ธ.ค. / 2556


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com